Protiv eksplozivna zaštita

    Centar za permanentno obrazovanje Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu organizuje kurseve iz protiveksplozivne zaštite još od 1992. godine po ovlašćenju nadležnog Ministarstva.

 

Kurs je namenjen licima koja rade na poslovima kontrole, rukovanja, montaže i održavanja protiveksplozivno zaštićenih električnih i neelektričnih uređaja i instalacija kao i svima ostalima koji rade u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

    Obuka se vrši saglasno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu Sl. glasnik RS 101/05, član 15 i Zakonu o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS 111/09), Pravilniku o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i Uredbi o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera, koji su sa obaveznom primenom od 01.01.2015. godine.

    Program kursa je usaglašen sa zahtevima harmonizovanih standarda (SRPS EN 60079-17 i pratećih SRPS EN 60079-0, 1 ,2, 7, 10,11,14, 15, 19 …).

    Svaki kandidat dobija novo izdanje knjige za praćenje kursa.

    Na kraju kursa kandidati polažu završni ispit i po uspešno položenom ispitu dobijaju odgovarajuće Uverenje. Uverenje važi 3 godine, nakon čega je potrebna periodična obnova i dopuna znanja.

Obnova i dopuna znanja iz protiveksplozivne zaštite električnih i neelektričnih uređaja i instalacija

    Ova obuka se vrši nakon isteka 3 godine od završenog osnovnog kursa iz protiveksplozivne zaštite električnih i neelektričnih uređaja i instalacija saglasno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS br. 101/05) i Zakonu o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS 111/09), Pravilniku o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnih atmosfera i Uredbi o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera koji su sa obaveznom primenom od 01.01.2015. godine.

Kurs je namenjen licima sa visokom stručnom speremom koja rade na poslovima projektovanja, kontrole, rukovanja, montaže i održavanja protiveksplozivno zaštićenih električnih uredjaja i instalacija a koji su završili osnovni kurs.

Vreme održavanja:

Trajanje: 45 časova (5 radnih dana)

Kotizacija:

Mesto održavanja: Centar za permanentno obrazovanje, Kosančićev venac 29, Beograd

Tematske oblasti kursa

Specijalistički kurs protiveksplozivna zaštita električnih i neelektričnih uređaja i instalacija

Parametri zapaljivih gasova, tečnosti, prašina koji bitno utiču na širenje zašaljivih smeša.

Parametri tehnološkog sistema koji bitno utiču na rasprostiranje zapaljivh smeša.

Projektovanje zona opasnosti.

Izbor električnih i neelektričnih uređaja za različite zone opasnosti.

Pregled i održavanje eletkričnih i neelektričnih uređaja.

Projektovanje, izbor i postavljanje električnih instalacija u eksplozivnim atmosferama.

Ocena usaglašenosti proizvoda prema ATEX direktivama.

Projektovanje zaštite od atmosferskog pražnjenja, statičkog elektriciteta i katodne zaštite.

Tehnički nazor opreme i uređaja protiveksplozione zaštite u izgradnji i eksploataciji postrojenja.

Tehnički nadzor – dokumentacija.

Primeri udesnih događaja i analiza nastajanja.

Standardizacija.

Izrada seminarskog rada.