Kurs je namenjen licima sa visokom stručnom speremom koja rade na poslovima projektovanja, kontrole, rukovanja, montaže i održavanja protiveksplozivno zaštićenih električnih uredjaja i instalacija a koji su završili osnovni kurs.

Vreme održavanja:

Trajanje: 45 časova (5 radnih dana)

Kotizacija:

Mesto održavanja: Centar za permanentno obrazovanje, Kosančićev venac 29, Beograd

Tematske oblasti kursa

Specijalistički kurs protiveksplozivna zaštita električnih i neelektričnih uređaja i instalacija

Parametri zapaljivih gasova, tečnosti, prašina koji bitno utiču na širenje zašaljivih smeša.

Parametri tehnološkog sistema koji bitno utiču na rasprostiranje zapaljivh smeša.

Projektovanje zona opasnosti.

Izbor električnih i neelektričnih uređaja za različite zone opasnosti.

Pregled i održavanje eletkričnih i neelektričnih uređaja.

Projektovanje, izbor i postavljanje električnih instalacija u eksplozivnim atmosferama.

Ocena usaglašenosti proizvoda prema ATEX direktivama.

Projektovanje zaštite od atmosferskog pražnjenja, statičkog elektriciteta i katodne zaštite.

Tehnički nazor opreme i uređaja protiveksplozione zaštite u izgradnji i eksploataciji postrojenja.

Tehnički nadzor – dokumentacija.

Primeri udesnih događaja i analiza nastajanja.

Standardizacija.

Izrada seminarskog rada.