Centar za permanentno obrazovanje Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu organizuje kurseve iz protiveksplozivne zaštite još od 1992. godine po ovlašćenju nadležnog Ministarstva.

 

Kurs je namenjen licima koja rade na poslovima kontrole, rukovanja, montaže i održavanja protiveksplozivno zaštićenih električnih i neelektričnih uređaja i instalacija kao i svima ostalima koji rade u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

    Obuka se vrši saglasno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu Sl. glasnik RS 101/05, član 15 i Zakonu o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS 111/09), Pravilniku o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i Uredbi o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera, koji su sa obaveznom primenom od 01.01.2015. godine.

    Program kursa je usaglašen sa zahtevima harmonizovanih standarda (SRPS EN 60079-17 i pratećih SRPS EN 60079-0, 1 ,2, 7, 10,11,14, 15, 19 …).

    Svaki kandidat dobija novo izdanje knjige za praćenje kursa.

    Na kraju kursa kandidati polažu završni ispit i po uspešno položenom ispitu dobijaju odgovarajuće Uverenje. Uverenje važi 3 godine, nakon čega je potrebna periodična obnova i dopuna znanja.

Obnova i dopuna znanja iz protiveksplozivne zaštite električnih i neelektričnih uređaja i instalacija

    Ova obuka se vrši nakon isteka 3 godine od završenog osnovnog kursa iz protiveksplozivne zaštite električnih i neelektričnih uređaja i instalacija saglasno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS br. 101/05) i Zakonu o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS 111/09), Pravilniku o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnih atmosfera i Uredbi o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera koji su sa obaveznom primenom od 01.01.2015. godine.