Trajanje: 40 časova (1 nedelja)

Mesto održavanja: Centar za permanentno obrazovanje, Kosančićev venac 29, Beograd

P R O G R A M

Termini i definicije
Karakteristike magnetnh materijala
Krive magnećenja feromagnetnih materijala
Magnetno polje oko namagnetisanih materijala
Izbor opreme i uređaja za ispitivanje magnetnim česticama
Kalibracija opreme za ispitivanje
Izbor sredstava za ispitivanje
Pisana uputstva za ispitivanje magnetnim česticama
Izbor struje za magnetisanje
Mogućnosti registrovanja grešaka magnetnim česticama
Vrste i karakteristike nepravilnosti u zavarenim spojevima
Vrste i karakteristike nepravilnosti u odlivcima
Vrste i karakteristike nepravilnosti u otkivcima
Kriterijumi prihvatljivosti indikacija
Analiza i ocenjivanje indikacija
Standardizacija
Dokumentacija