Preliminarna prijava na kurs:
"Osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonuzujućih zračenja u stomatološkoj rendgen dijagnostici"