Preliminarna prijava na kurs:
"Osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonuzujućih zračenja u medicinskoj rendgen dijagnostici (MRD)"