Preliminarna prijava na kurs:
"Osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja u u medicinskoj rendgen dijagnostici"