Preliminarna prijava na kurs:
"Obuka za rad sa otvorenim izvorima jonizujućeg zračenja"